Ang 'Rason' ng 'Selebrasyon'

Written by Ressie S Fos | Romblon News

Image credited to the ownerImage credited to the owner

"Pasko na ulit, ang balis talaga ng araw." Ito ang madalas nating marinig sa mga tao sa ating paligid. Kaya kabila't kanan ang pamimili ng mga pagsasalu-saluhan. Bawat bahay ay abala sa paghahanda para sa simple hanggang sa engrandeng salu-salo ng pamilya at magkakabarkada. 

Ang iba naman ay abala sa pagbabalot ng regalo. Samantala, ang iba naman, lalo ang mga bata ay kanya-kanyang sabit ng medyas sa bintana sa paniniwala na may Santa Claus na dadaan sa gabi at maglalagay ng regalo sa medyas. 

Sa gitna ng pagdiriwang ng mga tao sa tuwing araw ng Pasko, naaalala din pa kaya ang totoong 'rason'ng selebrasyon? 

Sa pananampatalaya ng mga Kristyano, ang Pasko ay ipinagdiriwang dahil sa araw na ito ay isinilang si Hesu Kristo. "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay nya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16"

Kung mayroon man tayong dapat lubos na alalahanin sa panahon ng Paskwa ay ang lubos na pagmamahal ng Diyos sa atin, ang buhay na sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. 

Nakakalungkot nga lang dahil minsan, tila bida ang fictitious na si Santa Claus tuwing Pasko, kesa sa ating Panginoong Hesu Kristo. 

Hindi na tayo magtataka kung bakit ang diwa at espiritu na ating nakikita o nararamdaman sa tuwing araw ng Pasko ay ang pagbibigayan. Ito ay halaw na rin sa pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay Nya ang Kanyang Anak na si Hesus para sa atin. 

Para sa lahat, salubungin natin ang Pasko at Bagong Taon nang may pag-asa na nakaugat sa ating pananampalataya sa Diyos. Merry Christmas and a Prosperous New Year to all.